×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 394

نویسندگان: محمد کرمی

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین دینداری و سلامت روان زنان شاغل در آموزش وپرورش

چکیده: دين به عنوان كهن ترين نهاد اجتماعی در تاريخ تمدن بشری وجود داشته و از آنجا كه رفتار انسانها دارای دو بعد ذهنی و عملی است پذيرش دین نيز در رفتار انسانها موثر بوده و به ابعاد ذهنی و عملی رفتار انسانها جهت می دهد. از طرف ديگر سلامتی نيز دارای دو بعد جسمانی و روانی است و انسانها در طی تاريخ همیشه به سلامت جسم خود اهميت داده اند و همچنين اديان نيز برای آرامش روح و خاطر پيروان خود و چيزی كه امروزه به آن سلامت روان اطلاق می شود ؛اعتقادات، و تشریفات خاصی را ارائه کرده اند.امروزه مساله سلامت روان و آرامش روح به مشکلی جدی بدل شده و هر يك از علوم از ديدگاه خود به بررسی آن پرداخته اند.اين پژوهش به منظور بررسی رابطه بين دينداری و سلامت روان زنان شاغل در آموزش وپرورش صورت گرفته است.از آنجا كه هدف اصلی اين پژوهش بررسی وجود رابطه بين دينداری و سلامت روان زنان شاغل بود. جهت سنجش متغيرها از پرسشنامه دينداری كرمی - شعيری(1386) و پرسشنامه سلامت روان 28 سوالی استفاده شد. جامعه پژوهش زنان شاغل در آموزش وپرورش استان خراسان شمالی بود که¬ با استفاده از جدول مورگان 351 نفر به صورت تصادفی طبقه¬ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.جهت تجزيه و تحليل داده ها علاوه روشهای توصيفی و تحليل رگرسيون استفاده شد. نتايج تحليل ها نشان داد كه بين دينداری و سلامت روان زنان شاغل رابطه معنی داری وجود دارد، (22/0- =r،0001/0p
واژه های کلیدی: دينداری، سلامت روانی ،زنان ، شاغل.
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.