×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 382

نویسندگان: مهدی صادقی، زهرا نعیمی

عنوان مقاله: بررسی ارتباط افسردگی و کیفیت زندگی در زنان سالمند مقیم و غیر مقیم سرای سالمندان

چکیده: بروز مشکلات روانشناختی از جمله افسردگی در زنان با افزایش سن قابل پیش بینی است که می تواند بر سلامت جسمی و روحی آن ها تأثیرگذار باشد. هدف از اين مطالعه تعیین ارتباط افسردگی و کیفیت زندگی سالمندان زن مقیم و غیر مقیم سرای سالمندان مي باشد. در این مطالعه تحلیلی-مقطعي حاضر تعداد 163 نفر از سالمندان زن مقیم و غیر مقیم خانه سالمندان شهرستان شاهرود به شیوه نمونه گیری در دسترس مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، فرم کوتاه افسردگی سالمندان (GDS) و پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 بود که از طریق مصاحبه با سالمندان تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از با کمک آزمون های آماری کای مجذور، آنالیز واریانس، همبستگي پيرسون و تي مسقل انجام گرفت. افسردگی سالمندان هر دو گروه در حد متوسط قرارداشت. تفاوت معناداری در نمره افسردگی دو گروه وجود داشت و میزان افسردگی در زنان مقیم سرای سالمندان بالاتر گزارش شد. همچنين ارتباط معنادار و همبستگی منفی بین کیفیت زندگی (ابعاد و نمره کل) با افسردگی زنان سالمند در هر دو گروه مقیم و غیرمقیم سرای سالمندان وجود داشت. با توجه به نتایج این مطالعه که نشاندهنده تاثیر منفی سکونت سالمندان در مراکز نگهداری بر بسیاری از جوانب زندگی این افراد است، تشویق خانواده ها به نگهداری و حمایت هرچه بیشتر زنان سالمندان به عنوان بهترین راه پیشگیری از بسیاری از مشکلات در آنان توصیه می شود.
واژه های کلیدی: كيفيت زندگي، افسردگي، زنان، سالمند.
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.