×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 353

نویسندگان: : دکتر مهری السادات ثمره موسوی ( پزشک عمومی ) ،زهرا راعي( كارشناس مامايي )« مریم قنبری ( کارشناس بهداشت عمومی)

عنوان مقاله: بررسي اپيدميولوژيك عفونت هاي تناسلي شايع زنان 49-15 ساله همسردار از طريق انجام آزمايش پاپ اسمير در شهرستان خليل آباد سال94

چکیده: آزمايش پاپ اسمير از جمله آزمونهايي است كه براي غربالگري بيماريهاي دهانه رحم مورد استفاده قرار مي گيرد همچنين از جمله موارد قابل بررسي توسط پاپ اسميرعفونت های داخلی زنان و بيماريهاي مقاربتي مي باشد چون بيماريهاي منتقله از راه تماس جنسي موضوع حساسي است و صحبت كردن آشكار در مورد آنها آسان نيست بيماران يا به موقع براي درمان مراجعه نمي كنند و يا براي درمان به درمانگران سنتي مراجعه مي كنند، لذا به خوبي معالجه نمي شوند و سبب انتقال و گسترش بيماري مي شوند كه اين موضوع علت بررسي حاضر مي باشد.
روش مطالعه:
بررسي حاضر از نوع مقطعي-توصيفي مي باشد كه از 300زن 49-15ساله مراجعه كننده به واحدهاي مامايي شهرستان جهت انجام پاپ اسمير پرسشنامه اي تكميل و اطلاعات حاصل توسط نرم افزار SPSS آناليز شد.
يافته ها:
.بيشترين عفونت در منطقه ،كانديدا(29%) مي باشد كه بيشترين موارد در رده سني 34-30سال است (4/26%) . بيشترين درصد عفونت در منطقه روستائي (88%) مي باشد .بين نوع ترشحات واژينال و نوع عفونت رابطه معني داري وجود نداشته است .
بحث و نتيجه گيري:
با توجه به نتايج، آموزش زوجين در شرف ازدواج در خصوص بيماريهاي مقاربتي حائز اهميت مي باشد. همچنين آشنائي افراد در خصوص آزمايش پاپ اسمير و لزوم انجام هر 3سال يكبار آن مورد توجه قرار گرفته تا بتوان با شناسائي افراد آلوده در جهت كنترل و جلوگيري از گسترش بيماريهاي آميزشي هر چه سريعتر اقدام نمود.

واژه های کلیدی: زنان49-15ساله-عفونتهاي تناسلي-پاپ اسمير-خليل آباد
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.