×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 353

نویسندگان: دکتر مهری السادات ثمره موسوی ( پزشک عمومی ) ،زهرا راعي( كارشناس مامايي

عنوان مقاله: بررسي سواد سلامت زنان باردار زیر پوشش مراکز بهداشتی درمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد سال 94

چکیده: مقدمه :
سواد سلامتي ميزان ظرفيت هر فرد براي كسب، تفسير و درك اطلاعات اوليه و خدمات سلامتي است كه براي تصميم گيري متناسب لازم مي باشد وعنصري مهم در توانايي يك زن براي شركت درفعاليتهاي ارتقاي سلامت و پيشگيري براي خود و كودكانش محسوب مي شود. افراد با سواد سلامت ناكافي، با احتمال كمتري اطلاعات نوشتاري و گفتاري ارايه شده توسط متخصصان سلامتي را درك مي كنند و به دستورات داده شده توسط آن ها عمل مي كنند
هدف از اين مطالعه بررسي سطح سواد سلامت زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش شهرستان خليل آباد بود.
روش کار :
در مطالعه اي مقطعي از نوع توصیفی – تحلیلی 300 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت عملكردي بالغان بررسي شدند.
يافته ها:
بیشترین گروه سنی شركت كنندگان بین 29-25 سال و دارای تحصیلات دبیرستان بودند. 16.3درصد افراد مورد مطالعه، سواد سلامت ناكافي، 30.7 درصد سواد سلامت مرزي و53درصد سواد سلامت كافي داشتند. سواد سلامت ارتباطي معني دار با محل دريافت خدمت وسطح تحصيلات شرکت کنندگان داشت .
نتيجه گيري: به طور كلي اين پژوهش سطح سواد سلامت را درزنان باردار تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهرستان رادرحد کافی نشان داد كه اين خود نشان دهنده تاثیر برنامه های آموزشی در ارتقاي سواد سلامت مي باشد .
ازآنجاكه سواد سلامت محدود مي تواند مانع از درك صحيح پيامها وتوصيه هاي بهداشتي شود توصیه می شود كه كاركنان بهداشتي همچنان از روشهاي مؤثر انتقال اطلاعات براي اين افراد استفاده كنند
واژه های کلیدی: سواد سلامت، زنان باردار، آزمون سواد سلامت عملكردي در بالغان
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.