×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 381

نویسندگان: حسن مکارم- زهرا راعی

عنوان مقاله: بررسي ميزان آگاهي زنان ( 40-60 ساله ) در رابطه با علائم يائسگي ، درمان و پيشگيري از عوارض آن در شهرستان خليل آباد 1393

چکیده: يائسگي يك واقعه فيزيولوژيك است كه در آن پزشكان و بيماران دست به دست هم داده تا بيماران را در موقعيت سلامت حفظ نمايندو آنان با آرامش خاطر به زندگي طبيعي خود ادامه دهند.
آگاهي زنان در خصوص تغييرات اين دوره در پيشگيري ودرمان عوارض آن اهميت حياتي دارد . پژوهش حاضر به منظور بررسي آگاهي زنان در رابطه با علائم يائسگي ( منوپوز) و پيشگيري از عوارض آن پرداخته است .
روش كارو يافته ها : اين يك مطالعه توصيفي – تحليلي است كه به منظور بررسي ميزان آگاهي زنان در مورد علائم منوپوز و پيشگيري از عوارض آن صورت گرفته جامعه مورد پژوهش كليه زنان 60-40 ساله كه به درمانگاه زنان مراجعه كردند مي باشد .تعداد نمونه 600 نفر بود كه يافته ها نشان داد كه اكثريت واحدهاي مورد پژوهش8/51% از علائم و عوارض منوپوز داراي آگاهي مطلوب و 2/48% داراي آگاهي ضعيف بودند . 5/80% در مورد روشها و چگونگي پيشگيري از عوارض آگاهي ضعيف و 5/19% داراي آگاهي مطلوب بودند . بين آگاهي از علائم يائسگي و محل سكونت ارتباط معني داري وجود داشت . در اين مطالعه مشخص گرديد كه سطح آگاهي روستائيان نسبت به ساكنين شهر در رابطه با علائم يائسگي بيشتر مي باشد. همچنين بين آگاهي از علائم يائسگي و درآمد رابطه معني داري وجود نداشت .
نتيجه گيري : با توجه به آگاهي ضعيف در خصوص پيشگيري و درمان عوارض دوران يائسگي لزوم آموزش زنان در اين زمينه مورد توجه قرار مي گيرد.
واژه های کلیدی: يائسگي -آگاهي –زنان – علائم- پيشگيري- درمان –خليل آباد
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.