×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 367

نویسندگان: دکتر محمد مشکانی-اسماعیل شیردل هاور-قربا عبادی نیا

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش مقابله با باورهای غیر منطقی بر بهزیستی روانشناختی وکیفیت زندگی مادران دارای کودکان کم توان ذهنی

چکیده: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مقابله با باورهای غیر منطقی بر بهزیستی روانشناختی وکیفیت زندگی مادران دارای کودکان کم توان ذهنی صورت گرفته است. این پژوهش ، مطالعه اي آزمايشي حقیقی از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است که به صورت تصادفی ساده انتخاب ودر دو گروه آزمایش و گواه(هر گروه شامل15نفر) انتخاب شده اند و از پرسشنامه های استاندارد برای آزمون فرضیات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، 180نفراز مادران دارای کودکان کم توان ذهنی دبستان دخترانه شهرستان گرگان می باشند که 30 نفر به‌ عنوان نمونه انتخاب شدند.در این پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید. نتايج نخستين نشان داد که آموزش مقابله با باورهای غیر منطقی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی مادران دارای کودکان کم توان ذهنی تاثیر مثبت و معناداری دارد.در نتیجه هر چه مادران باورهاي غيرمنطقي بيشتري داشته باشد امكان بروز مشكلات رفتاري درفرزندانش بيشتر است به نظر مي رسد تفكر، احساس و عمل در تعامل با يكديگرند و هر يك از اين فرايندها نسبت به دوفرايند ديگر پيوسته در حال تاثيرپذيري و تاثيرگذاري هستنداين يافته ها، تاييد مي كند كه بسياري از ناراحتي هاي مردم ،زندگي عاطفي نامنظم و اختلال هاي عاطفي آن ها نتيجه طرز تفكر غيرمنطقي و غيرعقلاني آنان است.
واژه های کلیدی: باورهای غیر منطقی- بهزیستی روانشناختی - کیفیت زندگی- مادران دارای کودکان کم توان ذهنی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.