نویسندگان: مهدی میرعرب، مریم یزدانی، مریم فرنیا

عنوان مقاله: بررسی ابعاد مختلف توسعه فضای مجازی و جهانی شدن نظام خانواده (با تاکید بر جایگاه زن)

چکیده: زندگی اجتماعی، پویایی و تحرک بی¬سابقه¬ی آن مهمترین تفاوت دنیای امروز و ادوار گذشته می¬باشد. شبکه¬هاي اجتماعي مجازي اساسا محصول غرب بوده و جزء رسانه¬هاي بسيار تاثير گذار در عصر حاضر هستند که در طول چند سال اخير وارد کشور ما شده-اند. از آنجایی که تاثیر شبکه¬های اجتماعی در زندگی امروز یک واقعیت انکارناپذیر محسوب می¬شود، لازم است که ابعاد مختلف آن در برهه¬های زمانی مختلف مورد بررسی قرار گیرد. روش این پژوهش بررسی اسناد و تحلیل نتایج تحقیقات صاحب¬نظران این حوزه می¬باشد. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که فناوری شبکه¬های اجتماعی هم یک فرصت و هم تهدیدی برای خانواده محسوب می-شود. لذا مواجه¬ی فعال و برنامه¬ریزی شده با تغییرات، به ویژه در حوزه¬ی نظام ارزش¬های جمعی و توجه به مسئله شناسی تغییر، در کنار استفاده مفید از این پدیده می¬تواند از دامنه¬ی هزینه¬ها و تبعات آن در محیط خانواده و به خصوص در جایگاه زن بکاهد. افزایش سواد رسانه¬ای و کسب مهارت، تبادل دانش و فرصت¬های شغلی جدید، تقویت سرمایه اجتماعی، تبدیل دنیا به دهکده جهانی با حذف مرزهای جغرافیایی، سرگرمی و تفریح در فضای مجازی از محاسن فضای مجازی محسوب می¬شود. از طرف دیگر تغییر هویت ملی و مذهبی، سلطه فرهنگی و اقتصادی، به چالش کشیدن امنیت ملی و فردی، مجازی شدن احساسات و رفتارها و آسیب¬های روحی و روانی از معایب استفاده از فضای مجازی به شمار می¬رود.
واژه های کلیدی: شبکه¬های اجتماعی- توسعه- پیامد- خانواده- زن.
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.